Home
  Γνήσια αξεσουάρ & ανταλλακτικά κινητής τηλεφωνίας!

Κατηγορίες προϊόντων

Computer, Notebook, PC, PDA Apple (Parts + Accesories) Bluetooth ,GPS, Carkit, Drones Handsfree, Ακουστικά κεφαλής Tablet Ανταλλακτικά Κινητών, Spare Repair Parts Διάφορα Προιόντα Εργαλεία Service Θήκες κινητών Καλώδια Cables Κάρτες μνήμης, Flash Stick Αποθηκευτικά Μέσα Κινητή τηλεφωνία, Sim, Dummy Μπαταρίες Battery Συσκευές ULTRASONIC Συσκευές Υπερήχων για Κόλληση Ultrasonic Bond
Συσκευές υπερήχων, ULTRASONIC Πλυντήρια
Συστήματα Ασφαλείας Τηλεπικοινωνίες, Ασύρματα, FCT Φορτιστές Κινητών Charger Οικιακές συσκευές


-

-

-
Special offers!
Ερασιτεχνικό σύστημα καθαρισμού με υπερήχους 9050 Ultrasonic 50 Watt (Display)

Ερασιτεχνικό συσκευή καθαρισμού προϊόντων όπως εργαλεία, PCB, βίδες, κοσμήματα και άλλα. Διαθέτει μ...

PDS-ULTRASONIC 9050 CLEANER BAKU 50W
48,31€+ΦΠΑ
-59,90€
Υγρό ORB-US 4L για καθαρισμό με υπερήχους Καρμπυρατέρ Μηχανών

Το ORB-US είναι ένα ,πορτοκαλί υγρό που ενδείκνυται για τον εύκολο καθαρισμό καρμπυρατέρ, μπεκ , ζιγ...

FLUX-CLEANER LIQUID OIL REMOVER ORB-US 4L
40,24€+ΦΠΑ
-49,90€
Επαγγελματική συσκευή καθαρισμού υπερήχων SU-020S 3.2L/120W (Δοχειο 240*135*100 mm) BOX

Σύστημα καθαρισμού με υπερήχους υψηλής ισχύος, στα 3.2L (240X135X100mm) Χαρακτηριστικά Προϊόντος: ...

PDS-ULTRASONIC SU-020S 3.2L/120W (240X135X100)
200,81€+ΦΠΑ
-249,00€
Συσκευή καθαρισμού υπερήχων SU-030S 4.5L/180W ULTRASONIC Tank Size 300 x 150 x 100 mm ( L x W x H )

Δεξαμενή από ανοξείδωτο χάλυβα με αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής για πάρα πολλές χρήσεις:...

PDS-ULTRASONIC SU-030S 4.5L/180W (300X150X100)
265,32€+ΦΠΑ
-329,00€
Μέτρα πρόληψης για τον Κορονοϊό ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

H προβλεπόμενη ημέρα παράδοσης ενδέχεται να αλλάξει και να υπάρχει καθυστέρηση στη παράδοση της παρα...

ATTENTION-VARIUS COVID-19 MENOYME ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Call...
Ακουστικά EarPods (OEM) iPhone MNHF2ZM/A 3.5mm Jack Stereo 6s (Α1472) Blister

Ακουστικά (OEM / CHINA) Hands Free Stereo για iPhone 6/6S EarPods MNHF2ZM/A Headphone plud 3.5mm.Αντ...

HF-iPHONE EARPODS MNHF2ZM/A 3.5MM (OEM) BOX
11,22€+ΦΠΑ
-13,91€
Σύστημα καθαρισμού με υπερήχους SU-800ST (22L) 160-480W Digital (Tank 50x30x15cm)

Σύστημα καθαρισμού με υπερήχους υψηλής ισχύος στα 22L (530x325x285mm) Προτείνετε για επαγγελματική ...

PDS-ULTRASONIC SU-800ST 22L (500x300x150)
604,84€+ΦΠΑ
-750,00€
Συσκευή καθαρισμού με υπερήχους SU-300 adjustable 300W/15L Ultrasonic cleaner (Tank 30x30x15cm)

Συσκευή καθαρισμού με υπερήχους SU-300 ρυθμιζόμενη 300W/15L Ultrasonic Cleaner professional. Επαγγε...

PDS-ULTRASONIC SU-300 (300W) 15L (300x300x150cm)
532,18€+ΦΠΑ
-659,90€
Βρίσκεστε εδώ: Home » Συσκευές ULTRASONIC

Καθαριστικό ισοπροπυλική αλκοόλη IPA MAX 16L Διαλυτικό υγρό ισοπροπανόλη (ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ) ΔΕΙΤΕ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0028695

Click image to zoom

Καθαριστικό ισοπροπυλική αλκοόλη IPA MAX 16L Διαλυτικό υγρό ισοπροπανόλη (ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ)  ΔΕΙΤΕ ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 0028695

ITEM:FLUX-CLEANER ISOPROPANOL LIQUID 16L (IPA MAX)
CODE:3600006
Βάρος (σε kgr): 16,000
Συσκευασία: BOX(OVP)
Διαστάσεις (σε cm): 30 x 30 x 30

80,56€+ΦΠΑ
-99,89€

Τελευταία ενημέρωση: 27/1/2021

Παράδοση σε περίπτωση εξάντλησης Έλειψη
Τελείωσε Ελάχιστη ποσότητα αγοράς  

Διαλυτικό ισοπροπυλικής αλκοόλης σε δοχειο 16 λιτρων.
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
41.0
ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες
χρήσεις
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Διαλύτης
1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
Παραγωγός/προμηθευτής:
1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777
ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
GHS02 φλόγα
Flam. Liq. 2 H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
GHS05 διάβρωση
Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
GHS07
STOT SE 3 H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
2.2 Στοιχεία επισήμανσης
Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
GR
Σελίδα: 2/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 1)
41.0
Εικονογράμματα κινδύνου
GHS02 GHS05 GHS07
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
ισοπροπυλική αλκοόλη
βουταν-1-όλη
προπαν-1-όλη
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και
άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις
σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους,
εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε
γιατρό.
P403+P235 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/
διεθνείς κανονισμούς.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
ΑΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
Περιγραφή: Μείγμα: αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα συστατικά.
Επικίνδυνες ουσίες περιεχομένου:
CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ισοπροπυλική αλκοόλη
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,
H336
90-100%
(συνέχεια στη σελίδα 3)
GR
Σελίδα: 3/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ. ΛΗΞΗ: Η ισοπροπυλική αλκοόλη δεν έχει ημερομηνία λήξης ,πρόκειται για οργανική χημική ένωση η οποία είναι αρκετά πτητική και θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό , ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης, φλόγες και ηλιακή ακτινοβολία.

41.0
CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
βουταν-1-όλη
Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox.
4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336
2,5-<10%
CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
προπαν-1-όλη
Flam. Liq. 2, H225; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3,
H336
2,5-<10%
ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες:
Να μεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.
μετά από εισπνοή:
Καθαρός αέρας, ενδεχομένως αναπνευστική βοήθεια, ζέστη.
Στη περίπτωση ενοχλήσεων συμβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση λιποθυμίας επιβάλλεται κατάκλιση και μεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
μετά από επαφή με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι πολύ καλά.
μετά από επαφή με τα μάτια:
Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά
τουλαχιστόν.
Προσοχή κατα τη πλύση των οφθαλμών, η εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο
καταστροφής του κερατοειδούς, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Σε περίπτωση συνεχιζόμενου ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό.
Αφαιρέστε αμέσως τους φακούς επαφής εάν υπάρχουν.
μετά από κατάποση:
Πιείτε άφθονο νερό και παραμείνετε στον καθαρό αέρα.
Συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό.
4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες
Κατάποση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος παρόμοιες
με της αλκοόλικής δηλητηρίασης. Υψηλές συγκεντρώσεις ατμών προκαλούν ναυτία, εμετό,
υπνηλία, ζάλη, κοιλιακούς πόνους έως και απώλεια συνείδησης. Επαναλαμβανόμενη επαφή με
το υλικό μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδα. Σε υψηλή συγκέντρωση, το υγρό, οι ατμοί και τα
εκνεφώματα του προϊόντος ερεθίζουν τα μάτια. Σε ακόμη υψηλότερη συγκέντρωση μπορεί να
παρατηρηθεί ναρκωτική επίδραση.
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά μέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Νερό
(συνέχεια στη σελίδα 4)
GR
Σελίδα: 4/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 3)
41.0
άμμο
Πυροσβεστική σκόνη
Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα: Νερό με πλήρη εκτίναξη
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:
Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και απολύτως προστατευτική ενδυμασία σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσμένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης
Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Μακριά από πηγές αναφλέξεως.
Φροντίστε για επαρκή αερισμό.
Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.
Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με οξειδωτικούς παράγοντες.
Αποφύγετε την επαφη με διαρρέον ή εκλυόμενο υλικό.
Προστατευτικά γυαλιά/μάσκα εάν αναμένεται η επαφή με τα μάτια.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στον
υδροφόρο ορίζοντα.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:
Συλλέγεται με απορροφητικά υλικά υγρών (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, πριονόσκονη).
Τo βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για απόρριψη.
6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα
Πληροφορίες για τον χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό
Προσοχή στο χειρισμό - κρούση, τριβή και χτύπημα πρέπει ν' αποφεύγονται.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.
Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό στο τόπο εργασίας.
Να αποθηκεύεται καλά κλεισμένο, σε δροσερό και στεγνό μέρος.
Να διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισμένο.
Αποφεύγετε να σχηματιστούν εκνεφώματα.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
GR
Σελίδα: 5/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 4)
41.0
Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Να παίρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.
Στους άδειους περιέκτες μπορούν να σχηματιστούν αναφλέξιμα μείγματα.
Διατηρείτε το προϊόν σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές
θερμότητας, ανάφλεξης, φλόγες και ηλιακή ακτινοβολία.
7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων
Εναποθήκευση:
Αξιώσεις ως προς τα περιβλήματα και τις αποθήκες:
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος.
Εξαερισμός των δοχείων.
Κατάλληλα υλικά αποθήκευσης: αλουμίνιο και τα κράματα του, καουτσούκ νεοπρενίου,
πλαστικό.
Υποδείξεις συναποθήκευσης:
Διατηρείται χωριστά από τρόφιμα.
Διατηρείται χωριστά από εύφλεκτα υλικά.
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους εναποθήκευσης:
Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Να προστατεύεται από τη ζέστη και την άμεση επίδραση του ήλιου.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία
8.1 Παράμετροι ελέγχου
Συστατικά στοιχεία με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης:
67-63-0 ισοπροπυλική αλκοόλη
TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 1225 mg/m³, 500 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 980 mg/m³, 400 ppm
71-36-3 βουταν-1-όλη
TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 300 mg/m³, 100 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 300 mg/m³, 100 ppm
Δ
71-23-8 προπαν-1-όλη
TWA Μικρότερο χρονικό όριο: 625 mg/m³, 250 ppm
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 500 mg/m³, 200 ppm
8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Ατομικός εξοπλισμός προστασίας:
Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
GR
Σελίδα: 6/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 5)
41.0
Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειμμα και στο τέλος της εργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Να μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/νεφώματα.
Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε, και μην καπνίζετε.
Μην αναπνέετε τους ατμούς.
Προστασία για την αναπνοή:
Να χρησιμοποιείτε για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή με
φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή
ανεξάρτητα του γύρω αέρα.
Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών
Οι διαπιστωμένοι χρόνοι διέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό EN 374 Μέρος III δεν
εφαρμόζονται υπό πραγματικές συνθήκες. Επομένως προτείνεται ένας μέγιστος χρόνος χρήσης
που ανέρχεται στο 50 % του χρόνου διέλευσης.
Προστασία για τα μάτια:
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.
Προστασία για το σώμα:
Προστατευτική ενδυμασία εργασίας.
ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Όψη:
Μορφή: υγρό
Χρώμα: άχρωμο
Οσμή: αλκοόλης
Όριο οσμής: Μη καθορισμένο
Τιμή pH: Μη καθoρισμένο
Σημείο τήξεως/όρια ρευστοποίησης: Δεν είναι προσδιορισμένο
Σημείο ζέσεως/όρια ζέσεως: 82,4 °C
(συνέχεια στη σελίδα 7)
GR
Σελίδα: 7/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 6)
41.0
Σημείο αναφλέξεως: 12 °C
Αναφλέγεται (σε στερεή κατάσταση, σε
μορφή αερίου: Μη χρησιμοποιήσιμο
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: 420 °C
Θερμοκρασία αποσυνθέσεως: Μη καθορισμένο
Κίνδυνος αυτοαναφλέξεως: Μη καθορισμένο.
Κίνδυνος εκρήξεως: Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος,
όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα
εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα.
Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα: 2 Vol %
ανώτερα: 12 Vol %
Πίεση ατμού σε 20 °C 43 hPa
Πυκνότητα σε 20 °C: 0,7868 g/cm³
Σχετική πυκνότητα Μη καθoρισμένο
Πυκνότητα ατμών Μη καθoρισμένο
Ταχύτητα ατμοποίησης Μη καθoρισμένο
Διαλυτότητα σε / αναμείξιμο με
νερό σε 20 °C: 1 g/l
αναμειγνύεται πλήρως
Συντελεστής διανομής (n-Octanol/Η2Ο) Μη καθoρισμένο
Ιξώδης ιδιότητα:
δυναμική: Μη καθoρισμένο
κινηματική: Μη καθoρισμένο
Περιεκτικότητα σε διαλυτικό:
οργανικές διαλυτικές ουσίες: 100 %
9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα
10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπο κανονικές συνθήκες.
10.2 Χημική σταθερότητα
Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
Προς αποφυγήν της θερμικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερμανθεί.
Ευσταθές στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
(συνέχεια στη σελίδα 8)
GR
Σελίδα: 8/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 7)
41.0
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, σπινθήρες, φλόγα και
συσσωρευμένα ηλεκτροστατικά φορτία.
10.5 Μη συμβατά υλικά:
Εύφλεκτα υλικά
Ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις
Οξειδωτικοί παράγοντες
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Σημαντικές τιμές κατάταξης-LD/LC50
ATE (Acute Toxicity Estimates)
Από το στόμα LD50 5554 mg/kg (rat)
6 7-63-0 ισοπροπυλική αλκοόλη
Από το στόμα LD50 5045 mg/kg (rat)
Από το δέρμα LD50 12800 mg/kg (rabbit)
Εισπνοή LC50/4 h (ατμοί) 30 mg/l (rat)
71-36-3 βουταν-1-όλη
Από το στόμα LD50 790 mg/kg (rat)
Εισπνοή LC50-4h 800 ppm (rat)
71-23-8 προπαν-1-όλη
Από το στόμα LD50 1870 mg/kg (rat)
Από το δέρμα LD50 5040 mg/kg (rabbit)
Αρχική ερεθιστική ενέργεια:
Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών
Προκαλεί ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό
Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος
Δεν είναι γνωστή καμία ευαισθητοποίηση.
Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την
αναπαραγωγή)
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
(συνέχεια στη σελίδα 9)
GR
Σελίδα: 9/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 8)
41.0
STOT-εφάπαξ έκθεση
Ειδική Τοξικότητα σε όργανα στόχους Κατηγορία 3 κατόπιν εφάπαξ έκθεσης
STOT-επανειλημμένη έκθεση
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα αναρρόφησης
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα
Υδατική τοξικότητα: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Βιοτοξικές επιπτώσεις:
Συμπεριφορά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού:
Είδος τέστ Ενεργούσα συμπύκνωση Μέθοδος Εκτίμηση
LC50, 48ώρες, Leucicus idus test, 8970 mg/l
12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρμόσιμο
ΑΑαΒ: Μη εφαρμόσιμο
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση:
Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύμφωνη με την Εθνική Νομοθεσία.
Δεν επιτρέπεται να εναποτεθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην
αποχέτευση.
Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό.
Ακάθαρτες συσκευασίες:
Σύσταση:
Η εναπόθεση γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.
Ο περιέκτης μπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.
GR
(συνέχεια στη σελίδα 10)
Σελίδα: 10/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 9)
41.0
ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά
14.1 Αριθμός UN
ADR, IMDG, IATA UN1219
14.2 Κατάλληλη ονομασία αποστολής ή τεχνική ονομασία
ADR 1219 ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ (ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ
ΑΛΚΟΟΛΗ)
IMDG, IATA ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
14.3 Κλάση
ADR, IMDG, IATA
Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά
Ετικέτα 3
14.4 Ομάδα συσκευασίας
ADR, IMDG, IATA II
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Μη εφαρμόσιμο
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Προσοχή: Εύφλεκτα υγρά
Αριθμός Kemler: 33
Αριθμός-EMS: F-E,S-D
14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το
παράρτημα II της σύμβασης MARPOL
73/78 και του κώδικα IBC Μη χρησιμοποιήσιμο
Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:
ADR
Περιορισμένες ποσότητες (LQ) 1L
Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ) Κωδικός: E2
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική
συσκευασία: 30 ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική
συσκευασία: 500 ml
Ομάδα μεταφοράς 2
Κωδικοί περιορισμού σήραγγας: D/E
IMDG
Limited quantities (LQ) 1L
(συνέχεια στη σελίδα 11)
GR
Σελίδα: 11/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 10)
41.0
Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN "Model Regulation": UN1219, ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ (ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ
ΑΛΚΟΟΛΗ), 3, II
ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία
15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την
ουσία ή το μείγμα
Κανονισμός REACH 1907/2006/EK
Κανονισμός (EE) 2015/830
Κανόνισμός CLP 1272/2008/EK
Τα συστατικά του μείγματος που εμπίπτουν στον Κανονισμό REACH 1907/2006, έχουν (προ)-
καταχωριθεί από τους προμηθευτές των.
Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Η ουσία δεν περιέχεται
Εθνικές διατάξεις
Άλλες διατάξεις, περιορισμούς και απαγορεύσεις
Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) σύμφωνα με το REACH, άρθρο 57
Δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν υψηλή ανησυχία (SVHC).
15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας πραγματοποιήθηκε.
ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν
εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες.
Σχετικές σειρές
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προξενεί ερεθισμό του δέρματος.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην αναπνοή.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Υποδείξεις εκπαίδευσης
Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισμό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους
τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.
(συνέχεια στη σελίδα 12)
GR
Σελίδα: 12/12
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31),
CLP 1272/2008/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/830
Ημερομηνία εκτύπωσης 03.07.2015 Αναθεώρηση Αριθμός έκδοσης 2 03.07.2015
Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ
(συνέχεια από τη σελίδα 11)
41.0
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, συντάχτηκε από:
Επικοινωνηστε μαζι μας για πληροφοριες.
Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
* Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση
Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με το κανονισμό CLP 1272/2008/EK.__


Aναζήτηση προϊόντος

Αναζήτηση βάσει μάρκας, μοντέλου, είδους, κωδικού κτλ
   

Προσθήκη στο καλάθι To καλάθι μου

Loading...

Είσοδος μελών

Username
Password
 

Yπενθύμιση στοιχείων πρόσβασης στο e-mail σας (εισάγετε το email σας)
  

Newsletter


Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε για νέα προϊόντα, προσφορές ή ανακοινώσεις σχετικά με το χώρο της κινητής τηλεφωνίας!

Το email σας:
Επιθυμητή μορφή:
 

Positive SSL

Όροι χρήσης | Περί προστασίας προσωπικών δεδομένων | Αποστολές και επιστροφές | Ασφάλεια συναλλαγών To top
2006 © PDS Electronics. All Rights Reserved. Developed by TotalWeb | 2021-09-18 15:57:55.5503880 -07:00